Báo cáo tài chính năm 2017 Công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4 Công ty Becamex BCE công bố Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT + Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT Hội Thao chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2017 Đại Hội Công Đoàn Becamex BCE Lần Thứ 5 ( 2017-2020) BCTC quý 3/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 3 Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ

Công trình xây dựng