Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố báo cáo tài chính năm 2017