Quý cổ đông tải file "Báo cáo thường niên 2021" TẠI ĐÂY.