Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin công bố thông tin nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT v/v thay đổi nhân sự. 

Xin mời tải file TẠI ĐÂY