Công ty Cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022