Công ty Becamex BCE giải trình chênh lệch LNST trong BCTCSX bán niên 2022.Tải file 

TẠI ĐÂY