Công ty Cổ phần Xây dưng và Giao thông Bình Dương xin công bố Thông báo của HĐQT v/v chốt danh sách trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt.

Xin mời tải file TẠI ĐÂY