Quý cổ đông có thể tải file Công bố thông tin về việc "Thông báo thay đổi mô hình Công ty và loại báo cáo tài chính" TẠI ĐÂY