Quý cổ đông tải file "Thư mời họp" tại đây: TẢI FILE.