Ngày: 09/04/2019
Công bố Tài liệu Đại hội Cổ đông 2019
Becamex BCE công bố :
                                    Tài liệu Đại hội Cổ đông 2019
                                    Giấy uỷ quyền cổ đông
Tin nổi bật