Ngày: 27/07/2016
Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày 15/4/2016 Công ty Cổ phần Xây dung & Giao thông Bình Dương tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp

Tin nổi bật