Ngày: 27/02/2018
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BecamexBCE) công bố nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
 
Tin nổi bật