Đại hội chi đoàn BCE 2017 Ngày: 27/07/2017

Đại hội chi đoàn 2017

Tổ chức thi nấu ăn ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2017 Ngày: 27/07/2017

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2017

Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Ngày: 27/07/2016

Ngày 15/4/2016 Công ty Cổ phần Xây dung & Giao thông Bình Dương tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp