Ngày: 28/05/2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
Becamex BCE thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2019
  • Ngày trả cổ tức : 28/06/2019
Tin nổi bật