Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019 Ngày: 20/04/2019

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019 Ngày: 20/04/2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019

Giải trình kqkd quý 1 năm 2019 Ngày: 17/04/2019

Giải trình kqkd quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Ngày: 17/04/2019

Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Công bố báo cáo thường niên 2018 Ngày: 10/04/2019

Becamex BCE công bố báo cáo thường niên 2018