BCTC quý 3/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 3 Ngày: 20/10/2017

BCTC quý 3/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 3

Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 Ngày: 01/08/2017

Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ Ngày: 26/07/2017

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ

Báo cáo Tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 Ngày: 17/07/2017

Báo cáo Tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 của công ty Becamex BCE

BCE công bố thông tin Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT Ngày: 11/05/2017

công bố thông tin Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT