Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Ngày: 12/07/2019

Becamex BCE Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Ngày: 28/05/2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2019 Ngày trả cổ tức : 28/06/2019

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 Ngày: 28/05/2019

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Ngày: 28/05/2019

Công bố Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019 Ngày: 20/04/2019

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019