Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐTN năm 2019 Ngày: 02/04/2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐTN năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019.................. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2019

BCE CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Ngày: 02/04/2019

BCE CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Công bố nghị quyết số 1 năm 2019 Ngày: 01/03/2019

NQ số 01/2019/NQ-HĐQT v/vv triệu tập cổ đông dự ĐHCĐTN năm 2019 vào ngày 19/04/2019

Báo cáo quản trị công ty năm 2018 Ngày: 25/01/2019

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 2018 Ngày: 21/01/2019

Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 2018