Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách chia cổ tức năm 2017 Ngày: 26/06/2018

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách chia cổ tức năm 2017

Công bố chọn đơn vị kiểm toán 2018 Ngày: 14/06/2018

Becamex BCE công bố chọn đơn vị kiểm toán 2018

Giải trình KQKD quý 1.2018 Ngày: 23/04/2018

Giải trình KQKD quý 1.2018

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2018 Ngày: 23/04/2018

Công ty Becamex BCE công bố báo cáo Tài chính quý 1 năm 2018

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018. Ngày: 13/04/2018

Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.