Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm Ngày: 26/07/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Giải trình KQKD quý 2 2018 Ngày: 23/07/2018

Giải trình KQKD quý 2 2018

Công bố báo cáo tài chính quý 2 2018 Ngày: 20/07/2018

Becamex BCE công bố báo cáo tài chính quý 2 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 Ngày: 27/06/2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách chia cổ tức năm 2017 Ngày: 26/06/2018

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách chia cổ tức năm 2017