Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền. Ngày: 11/05/2017

BCE thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2017 Ngày: 20/04/2017

BCE giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2017

Báo cáo tài chính quý 1/2017 Ngày: 17/04/2017

BCE công bố Báo cáo tài chính quý 1/2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức Ngày: 14/04/2017

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 Ngày: 14/04/2017

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017