Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Ngày: 09/04/2018

Công ty Becamex BCE Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Ngày: 06/04/2018

Công ty BCE công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Công bố tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngày: 04/04/2018

Công ty Becamex BCE công bố tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 Ngày: 23/03/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố báo cáo tài chính năm 2017

Công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018 Ngày: 23/03/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018