Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018. Ngày: 27/02/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018.

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Ngày: 27/02/2018

BecamexBCE công bố nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4 Ngày: 22/01/2018

Công ty Becamex BCE công bố BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4

Công ty Becamex BCE công bố Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT + Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT Ngày: 30/11/2017

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT + Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT