Quý cổ đông tải file "Báo cáo tài chính hợp nhất" TẠI ĐÂY.