LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000039 ngày 25/02/2002 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi giấy phép lần 14 ngày 05/05/2022 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700408992 ngày 03/07/2015.

Vào thời điểm năm 2002, để đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng các công trình trong nội bộ và bên ngoài: Công ty Becamex IDC đã thành lập Công ty BECAMEX BCE với vốn điều lệ ban đầu 7 tỷ đồng trong đó BECAMEX IDC nắm 35% trong vai trò của cổ đông sáng lập, số còn lại được các cán bộ công nhân viên trong Công ty BECAMEX BCE tham gia góp vốn (65%). Trong quá trình hoạt động từ 2002 đến nay: tỷ lệ tham gia vốn nêu trên đã thay đổi dần và hiện nay BECAMEX IDC nắm giữ 44,42 % vốn điều lệ (350.000.000.000 đồng).