image

Công ty Cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương công bố thông tin nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT v/v thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan trong năm 2024. Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 07/05/2024.

Công ty Cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương công bố thông tin nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT v/v thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan trong năm 2024. Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 07/05/2024.

Xem chi tiết >>>