Công ty Cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương xin công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 và giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2022

- Mời Quý cổ đông tải file Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 TẠI ĐÂY

- Mời Quý cổ đông tải file giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2022 TẠI ĐÂY