Quý cổ đông có thể tải file "BCTC hợp nhất bán niên 2023" TẠI ĐÂY.