Quý Cổ đông có thể tải file Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT 07.06.2023 TẠI ĐÂY