Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin công bố thông tin :

BCTC QUÝ 1.2023 

Giải trình chênh lệch LNST