Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương CBTT Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHCĐTN 2024.

Xin mời quý cổ đông xem nội dung TẠI ĐÂY