Công ty Cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán với CTY TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) v/v soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.

mời tải file TẠI ĐÂY