Công ty Cổ phần và Giao thông Bình Dương công bố Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT V/V thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện 2021 và kế hoạch KD 2022