Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT Về việc thông qua thời gian đấu giá công khai cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) 

Tải file tại đây