Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin công công bố tài liệu Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028 và Hội nghị Người lao động 2023, xin mời tải file đính kèm .

Tài liệu Đại hội Đai biểu Công đoàn Cơ sở

Tài liệu hội nghị người lao động