Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin công bố thông tin :

 BCTC kiểm toán năm 2022

 Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022