Nghị quyết số 07 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng